Kỹ thuật tháp ghép nhân giống Xương Rồng

Tháp Medusae trên Astrophytum và Ferocactus (Gem Glass)

Written by Cactus VN

Đây là hình thực hiện ghép  Medusae trên Astrophytum và Ferocactus  của bạn Gem Glass, với kết quả:

Ghép 7 cây (1 gốc Fero, 6 gốc Astro)
Đã lên 3 cây (1 Fero, 2 Astro), 2 hỏng, 1 chưa lên

Tháp ghép Medusa trên gốc Fero

Tháp ghép Medusa trên Astrophytum

 

Sau hơn gần 2 tháng chồi Medusa trên gốc Fero đã nhảy

 

Chồi Medusa trên Astrophytum cũng đã nhảy

Bài viết theo Face: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011073077429&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCka8XRxXyLIRUPypHhNxB4YQwNl5y4fQ_rVxjRPeeYutszrHPIJMIMA7ePmcEWcU-yOrNt9ttmN4hX&tn-str=*F

 

About the author

Cactus VN

Leave a Reply

Leave a Reply

%d bloggers like this: